REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ARTOGRODOWE.PL

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1.    Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.artogrodowe.pl prowadzony jest przez firmę "KĘSBET" Wyroby Betonowe Stanisław Kęsek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń 48-250 Głogówek, Wierzch 118a, NIP 755-000-19-59, REGON 530575983, adres poczty elektronicznej: sklep@artogrodowe.pl numer telefonu: 728389563.
1.2.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
1.3.    Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.


2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


2.1.    W Sklepie Internetowym dostępny jest Formularz Zamówienia. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.2.    Warunkiem skorzystania przez Klienta z usług Sklepu Internetowego www.artogrodowe.pl jest połączenie z siecią Internet o prędkości min. 256 kbps, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), włączoną obsługę Java Script oraz Cookies a ponadto korzystanie ze sprzętu spełniającego standardy Minimalnych Wymagań Sprzętowych, tj. posiadającego przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script


3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


3.1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przesyła Klientowi wiadomość e-mail  na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera informację o całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki. Klient, który zaakceptuje całkowitą wartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki potwierdza tym samym zawarcie Umowy Sprzedaży. W przypadku braku otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail zamówienie zostaje anulowane. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail o potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.2.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. O łącznej cenie Zamówienia, a także o kosztach dostawy Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez  udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz  przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


4.1.    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:


•    Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
•    Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
•    Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy


Bank Spółdzielczy Prudnik O/Lubrza
Numer rachunku: 46 8905 0000 2000 0012 0825 0001
Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania na skrzynkę pocztową wiadomości z załączoną fakturą pro forma do opłacenia.


5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU


 5.1.      Dostawa Produktu odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej Jas- FBG S.A. i jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu ustalane są indywidualnie do każdego zamówienia. Całkowita wartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki będzie podana w osobnej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 5.2.     Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny i dostępny pod adresem: 48-250 Głogówek, Wierzch 118A – w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.
 5.3.      Termin dostawy oraz gotowości Produktu do odbioru przez Klienta jest ustalana indywidualnie. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:


◦    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia zaksięgowania  wpłaty za zakup produktu/ów wraz z kosztem dostawy,
◦    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem i odbioru osobistego – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


6.    REKLAMACJA PRODUKTU


6.1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
6.2.    Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
6.3.    Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:


◦    pisemnie na adres: 48-250 Głogówek, Wierzch 118a;
◦    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@artogrodowe.pl ;


6.4.    Zaleca się zrobienie fotografii wady produktu oraz podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6.6.    W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Kupującego na adres 48-250 Głogówek, Wierzch 118A. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
6.7.    Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.


7.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


7.1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7.2.    Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
◦    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
◦    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
◦    Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


8.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


8.1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w przypadku kiedy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany. W przypadku gdy towar został już wysłany do klienta, koszty zwrotu towaru do Sprzedającego pokrywa Konsument. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy powinno odbywać się:


◦    za pośrednictwem formularza o odstąpieniu od umowy sprzedaży dostępnego na dole strony internetowej sklepu a także poniżej oraz wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@artogrodowe.pl;

Formularz odstąpienia od umowy


8.2.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.3.    Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres 48-250 Głogówek, Wierzch 118A
8.4.    Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:


◦    Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
◦    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.


9.    DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM


9.1.    Dane osobowe Klientów zbierane są przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
9.2.    Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:


◦    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta firmie Jas- FBG S.A.
◦    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.


9.3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.


10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


10.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2.    Zmiana Regulaminu:


◦    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
◦    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umowy Sprzedaży zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.


10.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.